Αποστολή και επιστροφή

Αποστολή του πακέτου σας

Τα δέματα αποστέλλονται συνήθως εντός 2 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής. Αποστέλλονται μέσω της La Poste με αριθμό παρακολούθησης και παραδίδονται χωρίς υπογραφή.

Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνουν τα έξοδα προετοιμασίας και συσκευασίας καθώς και τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα προετοιμασίας είναι σταθερά, ενώ τα έξοδα μεταφοράς διαφέρουν ανάλογα με το συνολικό βάρος του πακέτου. Σας συνιστούμε να συγκεντρώσετε όλα τα προϊόντα σας σε μία μόνο παραγγελία. Δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε δύο ξεχωριστές παραγγελίες και το κόστος αποστολής ισχύει για κάθε μία. Το πακέτο σας αποστέλλεται με δική σας ευθύνη.

Τα κουτιά είναι κατάλληλα μεγέθη και τα αντικείμενα σας είναι κατάλληλα προστατευμένα.

Τελωνειακά έξοδα και ΦΠΑ

Οι τιμές μας είναι σε ευρώ. Εάν δημιουργηθούν ή τροποποιηθούν, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ένας ή περισσότεροι φόροι ή εισφορές, ιδίως οι περιβαλλοντικοί, η αλλαγή αυτή μπορεί να επηρεαστεί στην τιμή πώλησης των ειδών των καταλόγων και των εγγράφων πώλησης. Η εγγύηση παρέχεται υπό την επιφύλαξη σφάλματος προτάσεως ή εκτύπωσης.

Οι τελωνειακοί ή άλλοι τοπικοί φόροι ή οι εισαγωγικοί φόροι ή οι κρατικοί φόροι ενδέχεται να χρεωθούν. Τα τέλη και τα ποσά αυτά δεν ανήκουν στον Πωλητή. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνονται από τον αγοραστή και είναι δική του ευθύνη (δηλώσεις, πληρωμή στις αρμόδιες αρχές, κλπ.). Ως εκ τούτου, ο Πωλητής καλεί τον αγοραστή να ενημερωθεί σχετικά με αυτές τις πτυχές από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Τα έξοδα τηλεπικοινωνιών που απαιτούνται για την πρόσβαση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας βαρύνουν τον Πελάτη.