Juridische kennisgeving

De site https://alibooster.com/nl/ wordt gehost op Amerikaanse GoDaddy-servers.

PRIVACYBELEID VAN DE ALIBOOSTER.COM-SITE

Dit privacybeleid is van toepassing op de site: https://alibooster.com/nl/.

Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is om gebruikers van de site bloot te stellen aan:

De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, moeten als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Dit omvat de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker of zelfs zijn IP-adres ;

Wat zijn de rechten van gebruikers met betrekking tot deze gegevens ;

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens ;

Aan wie deze gegevens worden doorgegeven ;

Mogelijk het beleid van de site met betrekking tot “cookie”-bestanden.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid vormt een aanvulling op de wettelijke kennisgevingen en de Algemene Gebruiksvoorwaarden die gebruikers kunnen raadplegen op het onderstaande adres: https://alibooster.com/nl/content/3-conditions-utilisation 

ARTIKEL 1: ALGEMENE PRINCIPES MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van gebruikers van de site de volgende principes gerespecteerd:

Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en om welke redenen deze gegevens worden verzameld ;

Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doelstellingen die in deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd ;

Minimalisatie van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen van de site worden verzameld ;

Bewaring van gegevens in de loop van de tijd verminderd: gegevens worden bewaard voor een beperkte periode, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Indien de houdbaarheidstermijn niet aan de gebruiker kan worden medegedeeld ;

Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, kan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als deze voldoen aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden

De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking ;

De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst ;

De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting ;

De verwerking wordt verklaard door een noodzaak die verband houdt met de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon ;

De verwerking kan worden verklaard door een noodzaak die verband houdt met de uitvoering van een opdracht van openbaar belang of die verband houdt met de uitoefening van openbaar gezag ;

De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme en privébelangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking of door een derde partij worden nagestreefd.

ARTIKEL 2: PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT IN DE CONTEXT VAN HET BLADEREN OP DE SITE

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN WIJZE VAN VERZAMELING

Persoonlijke gegevens verzameld op de site https://alibooster.com/nl/ zijn het volgende :

Voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site uitvoert:

Websitebezoek, registratie en bestelling

Bovendien wordt bij betaling op de site het bewijs van de transactie, inclusief het bestelformulier en de factuur, bewaard in de computersystemen van de uitgever van de site.

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart alle verzamelde gegevens in de computersystemen van zijn locatie onder redelijke veiligheidsomstandigheden gedurende een periode van: 2 maanden.

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doeleinden:

Bied optimaal gebruik

B. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR DERDEN

De persoonlijke gegevens die door de site worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven en worden alleen verwerkt door de site-editor.

C. GEGEVENSHOSTING

De site https://alibooster.com/nl/ wordt gehost door GoDaddy.

ARTIKEL 4: GEGEVENSVERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN GEGEVENSBESCHERMINGSDELEGAAT

A. DE GEGEVENSVERWERKER

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Ihsane, webbeheerder. Hij is als volgt te bereiken:

Per mail contact [at] https://alibooster.com/nl/

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van de doeleinden en middelen die worden gebruikt om persoonsgegevens te verwerken.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKER

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, deze niet aan derden door te geven zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld, en de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld te respecteren.

De site beschikt over een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie- en gegevensoverdracht via de site veilig is.

Een SSL-certificaat (“Secure Socket Layer”-certificaat) heeft tot doel de gegevens die tussen de gebruiker en de site worden uitgewisseld, te beveiligen.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor de gebruiker onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in gevaar komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

C. DE GEGEVENSBESCHERMINGSOFFICIER

Verder wordt de gebruiker geïnformeerd dat de volgende persoon is aangesteld als Data Protection Officer: Vincent, webbeheerder.

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming is het waarborgen van de juiste implementatie van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Hij wordt ook wel DPO (voor Data Protection Officer) genoemd.

U kunt als volgt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

Per mail contact [at] https://alibooster.com/nl/

ARTIKEL 5: GEBRUIKERSRECHTEN

Conform de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over onderstaande rechten.

Om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verzoek kan inwilligen, moet de gebruiker hem het volgende meedelen: zijn voor- en achternaam, evenals zijn e-mailadres, en indien relevant, zijn account- of persoonlijke ruimtenummer of abonnee.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker te reageren.

A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN GEBRUIKERS MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

heeft. Recht op toegang, rectificatie en recht op verwijdering

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben lezen, bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering, door de onderstaande procedure te volgen:

De gebruiker moet een e-mail sturen naar de webbeheerder

Als hij er een heeft, heeft de gebruiker het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke ruimte aan te vragen door de volgende procedure te volgen:

De gebruiker moet contact opnemen met de beheerder en verzoeken om gegevensverwijdering

b. Recht op dataportabiliteit

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens, die door de site worden bewaard, naar een andere site te verzoeken, door de onderstaande procedure te volgen:

De gebruiker moet contact opnemen met de beheerder en een verzoek indienen

versus Recht op beperking en verzet tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij hij het bestaan ​​aantoont van legitieme en dwingende redenen, die kunnen prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de beperking van de verwerking van zijn gegevens te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

De gebruiker moet contact opnemen met de beheerder en een verzoek indienen

d. Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerd proces gebaseerd besluit

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet het voorwerp te zijn van een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, indien het besluit rechtsgevolgen voor hem teweegbrengt of hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.

e. Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan regelen wat er moet gebeuren met zijn verzamelde en verwerkte gegevens als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

f. Recht om de zaak voor te leggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker dit besluit wil betwisten, of, als hij van mening is dat een van de hierboven genoemde rechten, heeft hij het recht om contact op te nemen met de CNIL (Nationale Commissie voor Informatie Technologie en vrijheden, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

B. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker minderjarig is en jonger dan 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist zodat persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

De site-editor behoudt zich het recht voor om op welke manier dan ook te verifiëren dat de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij of zij de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger heeft verkregen voordat hij of zij de site bezoekt.

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN “COOKIES” BESTANDEN

De site kan gebruik maken van “cookie”-technieken.

Een “cookie” is een klein bestand (minder dan 4 KB), dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Met deze bestanden kan het statistieken en verkeersinformatie verwerken, de navigatie vergemakkelijken en de service verbeteren voor het gebruikerscomfort.

Voor het gebruik van “cookie”-bestanden waarbij persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs vereist.

Deze gebruikerstoestemming wordt als geldig beschouwd voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw om toestemming vragen om “cookie”-bestanden op zijn harde schijf op te slaan.

heeft. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van “cookie”-bestanden door de site

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij zich kan verzetten tegen de opname van deze “cookie”-bestanden door zijn browsersoftware te configureren.

Als de gebruiker besluit de “cookies”-bestanden uit te schakelen, kan hij of zij verder surfen op de site. Een eventuele storing van de site die door deze manipulatie wordt veroorzaakt, kan echter niet als de schuld van de uitgever van de site worden beschouwd.

b. Beschrijving van de “cookies”-bestanden die door de site worden gebruikt

De site-editor vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens de navigatie:

Googlen, Facebook

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Dit privacybeleid kan op elk moment worden geraadpleegd op het hieronder aangegeven adres:

De site-editor behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen om de naleving ervan met de huidige wetgeving te garanderen.

Bijgevolg wordt de gebruiker uitgenodigd om dit vertrouwelijkheidsbeleid regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan zullen worden aangebracht.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de laatste update van dit vertrouwelijkheidsbeleid plaatsvond op: 06/11/2023.