Nota prawna

Strona https://alibooster.com/pl/ jest hostowany na amerykańskich serwerach GoDaddy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY ALIBOOSTER.COM

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu: https://alibooster.com/pl/.

Celem niniejszej polityki poufności jest narażenie użytkowników witryny na:

Sposób, w jaki ich dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Za dane osobowe uważa się wszelkie dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Należą do nich imię i nazwisko, wiek, adres pocztowy, adres e-mail, lokalizacja użytkownika, a nawet jego adres IP ;

Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do tych danych ;

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych ;

Komu te dane są przekazywane ;

Być może polityka serwisu dotycząca plików „cookies”.

Niniejsza polityka poufności stanowi uzupełnienie informacji prawnych i Ogólnych warunków użytkowania, z którymi użytkownicy mogą zapoznać się pod poniższym adresem: https://alibooster.com/pl/content/3-conditions-utilisation 

ARTYKUŁ 1: OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z postanowieniami art. 5 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 zbieranie i przetwarzanie danych od użytkowników serwisu odbywa się z poszanowaniem następujących zasad:

Zgodność z prawem, lojalność i przejrzystość: dane mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika, który jest właścicielem danych. Każdorazowo podczas zbierania danych osobowych użytkownik zostanie poinformowany, że jego dane są zbierane oraz w jakim celu ;

Ograniczone cele: gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu osiągnięcia jednego lub większej liczby celów określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania ;

Minimalizacja gromadzenia i przetwarzania danych: zbierane są wyłącznie dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów realizowanych przez serwis ;

Retencja danych ograniczona w czasie: dane są przechowywane przez ograniczony okres, o czym użytkownik jest informowany. Jeżeli nie można poinformować użytkownika o okresie przydatności do spożycia ;

Integralność i poufność gromadzonych i przetwarzanych danych: administrator danych zobowiązuje się zagwarantować integralność i poufność zbieranych danych.

Aby było zgodne z prawem i zgodnie z wymogami art. 6 Rozporządzenia UE 2016/679, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków

Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przetwarzanie ;

Przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy ;

Przetwarzanie spełnia obowiązek prawny ;

Przetwarzanie uzasadnia się koniecznością związaną z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej ;

Przetwarzanie można uzasadnić koniecznością związaną z realizacją misji leżącej w interesie publicznym lub wchodzącą w zakres sprawowania władzy publicznej ;

Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych i prywatnych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

ARTYKUŁ 2: DANE OSOBOWE ZBIERANE I PRZETWARZANE W KONTEKŚCIE PRZEGLĄDANIA STRONY

A. ZBIERANE I PRZETWARZANE DANE ORAZ SPOSÓB ZBIERANIA

Dane osobowe gromadzone w serwisie https://alibooster.com/pl/ są następujące :

Imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu

Dane te zbierane są w momencie, gdy użytkownik wykona w serwisie jedną z poniższych operacji:

Wizyta na stronie internetowej, rejestracja i zamówienie

Ponadto w przypadku płatności na stronie dowód transakcji, w tym formularz zamówienia i faktura, będą przechowywane w systemach komputerowych wydawcy witryny.

Administrator danych będzie przechowywać wszystkie dane zgromadzone w systemach komputerowych swojej siedziby w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa przez okres: 2 miesięcy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych służy następującym celom:

Oferuj optymalne wykorzystanie

B. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Dane osobowe zbierane przez serwis nie są przekazywane podmiotom trzecim i przetwarzane są wyłącznie przez redaktora serwisu.

C. HOSTING DANYCH

Strona https://alibooster.com/pl/ jest hostowany przez GoDaddy.

ARTYKUŁ 4: ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH I DELEGAT OCHRONY DANYCH

A. PRZETWARZACZ DANYCH

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest: Ihsane, administrator strony. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

Poprzez kontakt e-mailowy [at] https://alibooster.com/pl/

Administrator danych jest odpowiedzialny za określenie celów i środków stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych.

B. OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO DANYCH

Administrator danych zobowiązuje się chronić gromadzone dane osobowe, nie przekazywać ich osobom trzecim bez wiedzy użytkownika oraz szanować cele, dla których dane te zostały zebrane.

Strona posiada certyfikat SSL gwarantujący bezpieczeństwo informacji i transferu danych przechodzących przez nią.

Certyfikat SSL (Certyfikat „Secure Socket Layer”) ma na celu zabezpieczenie danych wymienianych pomiędzy użytkownikiem a witryną.

Ponadto administrator danych zobowiązuje się do powiadomienia użytkownika w przypadku sprostowania lub usunięcia danych, chyba że będzie się to wiązać z nieproporcjonalnymi formalnościami, kosztami i procedurami dla użytkownika.

W przypadku naruszenia integralności, poufności lub bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, administrator danych zobowiązuje się poinformować użytkownika w jakikolwiek sposób.

C. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ponadto użytkownik zostaje poinformowany, że została wyznaczona osoba zajmująca się ochroną danych osobowych: Vincent, administrator strony.

Rolą Inspektora Ochrony Danych jest zapewnienie właściwej realizacji krajowych i ponadnarodowych przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Czasami nazywany jest DPO (od inspektora ochrony danych).

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:

Poprzez kontakt e-mailowy [at] https://alibooster.com/pl/

ARTYKUŁ 5: PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, użytkownikowi przysługują niżej wymienione prawa.

Aby administrator danych mógł uwzględnić jego żądanie, użytkownik ma obowiązek przekazać mu: swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail oraz, w stosownych przypadkach, numer swojego konta lub przestrzeni osobistej lub abonenta.

Administrator danych ma obowiązek udzielić użytkownikowi odpowiedzi w terminie maksymalnie 30 (trzydziestu) dni.

A. PREZENTACJA PRAW UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

ma. Prawo dostępu, sprostowania i prawo do usunięcia

Użytkownik może zapoznać się, zaktualizować, zmodyfikować lub zażądać usunięcia danych go dotyczących, postępując zgodnie z procedurą określoną poniżej:

Użytkownik musi wysłać wiadomość e-mail do administratora sieci

Jeżeli posiada, użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojej przestrzeni osobistej postępując w następujący sposób:

Użytkownik musi skontaktować się z administratorem i zażądać usunięcia danych

b. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych przechowywanych w serwisie na inny serwis, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

Użytkownik musi skontaktować się z administratorem i zgłosić swoją prośbę

vs. Prawo do ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia lub sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych przez witrynę, przy czym witryna nie może odmówić, chyba że wykaże istnienie uzasadnionych i istotnych powodów, które mogą przeważać nad interesami i prawami oraz wolności użytkownika.

Aby zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, użytkownik powinien postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Użytkownik musi skontaktować się z administratorem i zgłosić swoją prośbę

d. Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679 użytkownik ma prawo nie być przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, jeżeli decyzja ta wywołuje wobec niego skutki prawne lub istotnie na niego wpływa w podobny sposób.

mi. Prawo do określenia losu danych po śmierci

Przypomina się użytkownikowi, że może ustalić, co stanie się z jego danymi zebranymi i przetwarzanymi w przypadku jego śmierci, zgodnie z ustawą nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r.

f. Prawo do skierowania sprawy do właściwego organu nadzorczego

W przypadku, gdy administrator danych zdecyduje się nie odpowiedzieć na żądanie użytkownika, a użytkownik będzie chciał zakwestionować tę decyzję lub jeśli uzna, że przysługuje mu jedno z wymienionych powyżej praw, ma prawo zwrócić się do CNIL (Krajowa Komisja ds. Informacji Technologia i Wolności, https://www.cnil.fr) lub dowolnego kompetentnego sędziego.

B. DANE OSOBOWE NIELETNICH

Zgodnie z przepisami art. 8 Rozporządzenia UE 2016/679 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych mogą wyrazić wyłącznie osoby małoletnie, które ukończyły 15. rok życia.

Jeżeli użytkownikiem jest osoba małoletnia, która nie ukończyła 15 lat, wymagana będzie zgoda przedstawiciela prawnego, aby możliwe było gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolny sposób, czy użytkownik przed przeglądaniem serwisu ma ukończone 15 lat lub czy uzyskał zgodę przedstawiciela prawnego.

ARTYKUŁ 6: WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES”

Strona może wykorzystywać techniki „cookies”.

„Cookie” to mały plik (mniejszy niż 4 KB), przechowywany przez witrynę na dysku twardym użytkownika, zawierający informacje dotyczące nawyków przeglądania użytkownika.

Pliki te pozwalają na przetwarzanie statystyk i informacji o ruchu drogowym, ułatwiają nawigację i ulepszają usługę dla komfortu użytkownika.

Na korzystanie z plików „cookies” polegających na zapisywaniu i analizie danych osobowych konieczna jest zgoda użytkownika.

Niniejsza zgoda użytkownika jest ważna przez maksymalny okres 13 (trzynastu) miesięcy. Po upływie tego okresu witryna ponownie poprosi użytkownika o zgodę na zapisywanie plików „cookies” na jego dysku twardym.

ma. Sprzeciw użytkownika wobec stosowania przez serwis plików „cookies”

Użytkownik zostaje poinformowany, że może sprzeciwić się zapisywaniu plików „cookies” poprzez odpowiednią konfigurację oprogramowania swojej przeglądarki.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na dezaktywację plików „cookies”, będzie mógł kontynuować przeglądanie serwisu. Jednakże jakiekolwiek nieprawidłowe działanie witryny spowodowane tą manipulacją nie może być uważane za winę wydawcy witryny.

b. Opis plików „cookies” stosowanych przez witrynę

Redaktor serwisu zwraca uwagę użytkownika na fakt, że podczas nawigacji wykorzystywane są następujące pliki cookies:

Google’a, Facebooka

ARTYKUŁ 7: WARUNKI MODYFIKACJI POLITYKI POUFNOŚCI

Z niniejszą polityką prywatności można zapoznać się w każdej chwili pod adresem wskazanym poniżej:

Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji w celu zapewnienia jego zgodności z obowiązującym prawem.

W związku z tym użytkownik jest proszony o regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką poufności, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami, które zostaną w niej wprowadzone.

Użytkownik zostaje poinformowany, że ostatnia aktualizacja niniejszej polityki poufności miała miejsce w dniu: 06.11.2023.