Alminnelege vilkår for sal

Desse generelle vilkår og betingelser styrer salget av produkta som vert presentert på nettsida til:

TILBOD

Produkttilbod på nettsida https://alibooster.com/no/, er gyldige i den grensa til det som finst.
Alle bestillingar tyder godkjennelse av prisane og beskriving av produkta som er til salgs. Eventuell innvending på dette punktet vil skje i samband med ein eventuell utveksling og garantiane som er nevnt nedenfor.

PRISANE

Prisane våre er i euro utan skatt.
Toll eller andre lokale eller importavgjerningar eller statlege avgifter kan vera gjeldande. Slike avgifter og beløp er ikkje seljarens ansvar. Det er kjøparen som står for og er ansvarleg (deklarasjonar, betaling til dei kompetente og berørte styresmaktene, osv.).
Seljaren inviterer kjøparen til å spørje om dette hos dei lokale styresmaktene.

PÅBOD

Butikken https://alibooster.com/no/ kundane vert teken på at når dei bestiller på nett på nettsida, kan feil eller ufullstendig oppgjevd informasjon (særleg adressen til mottagaren) føre til feil i orderavføringa (særleg i leveringa) som under ingen omstendigheter kan reknast til butikken https://alibooster.com/no/.
Kjøparen skal verifisera nøyaktig produktane han har bestilt, mengda og vart han har sendt boden.
Ein bestilling kan alltid kansellerast av butikken https://alibooster.com/no/ når:
– om kunden ikkje har betalt prisen på bestillinga innan den fastsette fristen.
– mangel på dei bestilte produktane og/eller det er ikkje mogleg å levere den tenesta som er bestilt.
– force majeure (særleg: uforutsigbar forsinking i leveringar, ikkje-tilgjengeleg hos den vanlege leverandøren).

BETALING OG SIKRING

Full betaling av prisen krevst med ein gong på bestillingsdagen. Bestillingar vert gjort i euro.
For å betala ein bestilling har kjøparen ein sikker betalingsmåte med kredittkort som Visa, Blue Card og Mastercard.

OPPRETTING AV KONTO

Kundane treng ikkje oppretta ein konto for å bestilla på Nettstaden.
Hvis du vil oppretta ein konto, kan du gjera det i samband med bestillinga, ved å velje betalingsmåte, eller i forveien ved å klikke på "Registrer deg" på heimesidene.
Kundane vert bedde om å velja ein identifikasjon og ein passord for å bekrefta.
Dette fortel at dei er konfidensielle.

LEVERINGSMÅTAR OG LEVERINGSTID 

Allmennt
Varene vert leverte til den leveringsadressen som kunden har gjeve oss under bestillinga.

Leveringstid
Det bestilte produktet vert levert av posthandelen eller av ein sjølvstendig transportør (postkontoret i dei fleste tilfelle), avhengig av typen produkt som er bestilt og på eksklusivt initiativ av butikken vår https://alibooster.com/no/, til adressen som står på kjøpsbrevet.
Dei kunngjorde timane vert oppgjeve ved avreise frå partnerlogistikksentre.
Den gjennomsnittlege timen er to til fire dagar.
Veljaren av leveringsmetoden avhenger av vekta, mengda og verdien av artiklane.

Leveringproblem
I tilfelle av eit konstatert feil må kunden gjera reservasjonar som er karakterisert på leveringsbrevet. Ordet på grunn av pakking er ikkje ei karakterisert reservasjon og har ingen juridisk kraft. Det er då naudsynt at kunden beskriver pakking og/eller produktets tilstand nøyaktig. (Til dømes: opne pakker, skadde pakkingar, osv.).
Merknad: Kontrollen av produktets tilstand vert sett på som fullført når leveringsbeviset er signert. Difor vil ingen klage vera tilgjengeleg i tilfelle ein ikkje følgjer dei oppgåvene.
Dersom produktet er skadd, må kunden absolutt nekta pakken.
Etter at vi har motteke og akseptert pakken din, vil vi, avhengig av typen av produkt, tilgjengelege lager og etter viljen din, tilby kunden å sende tilbake det opprinnelege produktet eller ein bytteprodukt med like karakteristika.

RETT TIL Å VENDA TILBAKE 

Evne produkt som er endra, eller brukt, vert ikkje teke tilbake, bytte eller refundert.
Retur for tilbaketrekking

Vilkår for å venda tilbake
I samsvar med artikkel L.121-21 i forbruksloven har kunden ein frist på fjorten dagar frå han mottek bestillinga sin, for å returnera alle artiklar som ikkje er tiltrengande, i den originale emballasjen og i god stand, som er tiltrengande for salget, og for å krevja utveksling eller tilbakebetaling, bortsett frå returkostnadene. Dette vil gjere seg mellom 6 og 14 dagar.
ATTENTION: Ingen tilbaketrekking vil bli akseptert dersom produktet som vert returnert, ikkje kan seljast.
Det er derfor viktig at produktet vert returnert i perfekt stand, i den opprinnelege paklinga, uåpne og ulåste.
Dersom ikkje, skal han få varen attende på eigekostnad.

Returkostnadar for tilbaketrekking
Returkostnadene i tilfelle å trekkja tilbake, berast av kunden.

BEVIS

Med mindre det er bevis for noko anna, er data registrert i butikken vår https://alibooster.com/no/ dette er bevis for alle transaksjonane mellom butikken vår https://alibooster.com/no/ og kundane sine.
Transaksjonshistorie mellom butikken vår https://alibooster.com/no/ og kunden er tilgjengeleg når som helst på nettsida under MIN KONTO , « ORDER .

GARANTERT

Alle varene vi selde i butikken vår https://alibooster.com/no/ garantien er éi år.
Garantien gjeld for vanleg bruk, ingen garanti vert gjeve på grunn av vanleg bruk eller dårleg vedlikehald. Garantiane våre er strengt begrensade på alle måtar.

DEAKTIVERING AV KUNDEKONTO

Butikken vår https://alibooster.com/no/ det er rett og rett, utan forvarsel eller kompensasjon, å avbryta kontoen til kunden i følgjande tilfelle:
– ikkje-tillit til generelle vilkår for sal og generelle vilkår for bruk,
– kunde som ikkje betalte,
– handling som strider mot interessane til butikken vår https://alibooster.com/no/.
Kunde som ønskjer å slå av kontoen sin https://alibooster.com/no/ direkte via e-post.
Butikken vår https://alibooster.com/no/ han forpliktar seg til å slå av kontoen seinast 48 timar etter å ha motteke søknaden.

GODKJENNING

Kjøparen erklærer at han har lese og akseptert desse Vanlege salgsvilkårane før han bestiller. Kvittering av bestillinga din tyder at du godtar desse Vanlege salgsvilkårene.
Alle bileta og innhaldet på nettsida (beskriving, referanse, osv.) er verna av opphavsrett. Dei kan under ingen omstendigheter kopierast.